• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI
In ,,

ADOPCE NA DÁLKU

Adopce na dálku je dlouholetým prověřeným projektem Charity Česká republika. Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHPaRS DCHOO) jej na Zakarpatské Ukrajině realizuje již od roku 2005.

Cílovou skupinou jsou děti ze sociálně slabých rodin, kterým má pomoc umožnit získat nejvyšší možné vzdělání a pozvednout hmotnou a duševní úroveň jejich rodin. Dlouhodobým cílem je zvýšení vzdělanosti a kvality života na Ukrajině.

Projekt Adopce na dálku® je na Zakarpatí organizačně zajišťován hlavní koordinátorkou v okresním městě  Tjačivu z partnerské ukrajinské charity Blahodijnyj fond Caritas imeni Olexandra Chiry a sítí místních, podmínek dobře znalých, koordinátorů v jednotlivých obcích. Několik dětí podporujeme také v Ivano-Frankivské oblasti.

Dárci zapojení do projektu se darovací smlouvou zavazují k pravidelnému zasílání finančních prostředků, které jsou pak předávány přímo do rodin podporovaných dětí.

Jak dětem pomoci?

Pomoci může kdokoli, kdo má otevřené srdce i dlaň a chce dětem na Ukrajině přispět ke zlepšení jejich nelehké situace. Požadovaná částka je 7 200Kč ročně (600 měsíčně) – periodicitu splátek (roční, půlroční, kvartální, měsíční) si dárce volí sám.

Jak jsou peníze využívány?

70% příspěvek dítěti, vypláceno proti podpisu jeho rodičům nebo zákonnému zástupci, 20% příspěvek do společného fondu, z něhož se podporuje místní komunita – Domov pokojného stáří v Usť Čorne, místní koordinátoři projektu, sportovní, kulturní a jiné volnočasové aktivity všech dětí, lékařská péče, příp. operace vážně nemocných dětí nebo pomoc dosud nezapojeným v projektu Adopce na dálku a také režijní náklady partnerských ukrajinských neziskových organizací, 10% režie SHPaRS DCHOO.

Příspěvek je využíván zejména na pokrytí základních životních potřeb (strava, náklady na bydlení), pokrytí nákladů na vzdělání (školní pomůcky, strava ve školách, jízdné, oblečení, ubytování), zdravotní péči (léky, zdravotní pomůcky, jiné léčebné náklady), ubytování a strava v náhradních rodinách a domovech u dětí bez rodičů

Darovací smlouva

S „adoptivním rodičem“ je uzavírána pro konkrétní dítě darovací smlouva na dobu neurčitou (na vyžádání také na 1 rok). Po zadání údajů a vybrání dítěte je charitním pracovníkem zaslána darovací smlouva a další náležitosti.

Kritéria pro zařazování dětí

Základním kritériem je potřebnost dítětem bez ohledu na národnost, náboženství, pohlaví či jiné faktory. Zařazovány jsou děti předškolního, školního věku, případně studenti. Děti jsou do projektu vybírány na základě informací místních koordinátorů, kteří mají přehled o potřebných dětech ve svých vesnicích. Podněty získáváme také při pravidelných vizitacích ukrajinských partnerů a rodin.

Registrace

Pokud se chcete stát naším dárcem a podporovat dítě/seniora, využijte možnosti ZAREGISTROVAT SE

Informace a kontakt s dítětem

K darovací smlouvě přikládáme dotazník dítěte, který obsahuje fotografii a základní informace o dítěti, jeho rodině, sociálních podmínkách a navštěvované škole.

Děti jsou vedeny k tomu, aby minimálně jednou ročně psaly svým “adoptivním rodičům”. Z většiny škol rovněž přeposíláme školní vysvědčení dětí. Vzájemnou komunikaci rodičů a dítěte podporujeme předáváním dopisů a jejich překladem na vyžádání. Vzhledem k blízkosti Ukrajiny mají rodiče možnost své děti navštívit. Jednou ročně v letních měsících pořádáme tzv. Cestu adoptivních rodičů, během které mají „adoptivní rodiče“ možnost jak osobního setkání s dětmi, tak také seznámení se s místní krajinou a životními podmínkami dětí a jejich rodin (jen pro děti na Zakarpatí).

Ukončení Adopce na dálku

Darovací smlouva, tedy adopce konkrétního dítěte, je ukončována v případě, že dítě ukončí školní docházku či studium, zlepší se finanční situace rodiny dítěte, dítě se přestěhuje mimo oblast působení partnerských ukrajinských organizací, dítě se ožení / vdá nebo u něj nastane jiná zásadní změna, při výrazném porušení pravidel projektu, anebo na žádost „adoptivního rodiče“, pokud v projektu nemůže nebo z nejrůznějších důvodů nechce pokračovat.