• Diecézní charita ostravsko opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
  • +420 599 525 947
  • shpars@dchoo.charita.cz
CHCI POMOCI

Archives

Kapacity pro rozvoj

Záměrem nového projektu Kapacity pro rozvoj je posílit odborné kapacity Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO a dvou nových partnerských organizací v Moldavsku a na Ukrajině, a to v oblasti samostatnosti, akceschopnosti a kooperace. Dále prohloubit existující spolupráci mezi SHPaRS a partnerskými organizacemi a přispět tak k šíření Zahraniční rozvojové spolupráce a ke tvorbě

Mikulášská nadílka 2018

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA DĚTEM V BOJOVÝCH ZÓNÁCH NA UKRAJINĚ 2018   Rádi bychom poděkovali všem, kdo se, ať přímo či nepřímo, zapojili do Mikulášské nadílky 2018! Celkově jsme udělali radost asi 200 dětem, z nichž většina žije v bezprostřední blízkosti frontové linie na východě Ukrajiny. Dále Mikuláš přispěl opuštěným seniorům na hygienické potřeby a jedné početné rodině

Kontrasty Ukrajiny

KONTRASTY UKRAJINY – projekt, bourající stereotypy Jaká je aktuální situace na Ukrajině? Zajímá vás současné dění v zemi, průřezová společenská témata, názory místních obyvatel i odborníků různých odvětví? Přicházíme s projektem, jehož cílem je zvýšit zájem o tuto vzdálenostně, kulturně i historicky nám velmi blízkou zemi. Ukrajina je nám velmi blízko. S naší zemí má dokonce kus

MATERIÁLNÍ POMOC

Na počátku roku 2007 byla dokončena přestavba staré farní budovy v Tjačivu na Pastoračně charitativní centrum, kde sídlí také naše partnerská organizace Blahodijnyj fond Caritas imeni Oleksandra Chiry. Nachází se v něm také sklad materiální pomoci, z něhož jsou poskytovány vytipovaným sociálně potřebným rodinám, či jednotlivcům a příležitostně příchozím potřebným šatstvo, obuv a jiné potřebné věci. Materiální pomoc

POMOC OBĚTEM KONFLIKTU NA UKRAJINĚ

Pomoc obětem konfliktu na Ukrajině Na Ukrajině probíhá mediálně známý konflikt, který má za následek smrt mnoha tisíců lidí, desetitisíce raněných a přes 2 milióny uprchlíků z oblasti bojů v Donbasu a také z Krymu. Velmi podstatně se také zhoršila ekonomická situace a životní úroveň obyvatel Ukrajiny. Pomoc Ukrajině Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní

DĚTSKÝ DOMOV SV. MIKULÁŠE

Dětský domov sv. Mikuláše je určen pro ukrajinské děti z neúplných a sociálně potřebných rodin ve městě Ivano-Frankivsk. Jedná se především o sirotky a děti z rozpadlých rodin žijících v jeho okrajové části města – Krychivci. Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce pomáhá provozovat dětský domov a vést děti k důstojnému osobnímu růstu, zajistit základní

DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví na Ukrajině Pomoc v Městečku Milosrdenství v Ivano-Frankivsku Během celého roku je možnost vypomoci s chodem dětského domova v Městečku Milosrdenství ve městě Ivano-Frankivsk na západní Ukrajině. Náplní turnusů většinou dvoutýdenních dobrovolnických pobytů je úklid,vaření, pomoc s chodem domova, péče a hraní si s dětmi. Ivano-Frankivská oblast patří k nejklidnějším oblastem v momentální ukrajinské

DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ USŤ ČORNA

V průběhu roku 2005 byla v horské vesnici Usť Čorna na Zakarpatské Ukrajině dokončena přestavba bývalého kulturního domu na Domov pokojného stáří. Jeho vedením je pověřena představená místní řeholní komunity. Provoz domova umožňuje zaměstnání šesti ošetřovatelkám, žijícím v téže vesnici. Domov poskytuje seniorům trvalé ubytování s komplexní péčí, zahrnující stravu, úklid, praní prádla, asistenci při

DŮSTOJNÝ ŽIVOT UKRAJINA

Projekt Důstojný život realizujme na Zakarpatské Ukrajině od roku 2005 (počátky projektu jsou v roce 2004). Cílovou skupinou projektu Důstojný život, tedy ti, kterým je pomoc směřována jsou senioři bez dostatečných finančních prostředků, osamělí a o samotě žijící senioři, trvale nemocní senioři, senioři, kteří nemají kde bydlet a zdravotně postižení lidé. Projekt je organizačně  zajišťován

ADOPCE NA DÁLKU

Adopce na dálku je dlouholetým prověřeným projektem Charity Česká republika. Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHPaRS DCHOO) jej na Zakarpatské Ukrajině realizuje již od roku 2005. Cílovou skupinou jsou děti ze sociálně slabých rodin, kterým má pomoc umožnit získat nejvyšší možné vzdělání a pozvednout hmotnou a duševní úroveň jejich rodin. Dlouhodobým cílem

  • 1
  • 2